اعلام برنامه زمانی همایش ملی بومی سازی برنامه درسی
1395-03-01

برنامه زمانی اجرای برنامه های همایش ملی بومی سازی برنامه درسی اعلام شد.

برای اطلاع از جزئیات برنامه به سایت همایش ملی بومی سازی برنامه درسی به نشانی http://cecl.atu.ac.ir/ مراجعه فرمایید.