اعلام نتایج ارزیابی اولیه چکیده مقالات رسیده به دبیرخانه همایش ملی بومی سازی برنامه درسی
1394-12-13

ضمن سپاس از تمام پژوهشگران محترمی که آثار خودشان را به دبیرخانه ارسال کرده اند به استحضار میرساند چکیده مقالاتی که تا تاریخ 12 اسفند 1394 از طریق سایت اولین همایش ملی بومی سازی برنامه درسی  ارسال شده بود مورد ارزیابی قرار گرفته و رد یا پذیرش آن در پروفایل نویسنده مسئول قابل مشاهده است.

همچنین نتیجه ارزیابی اولیه به ایمیل نویسنده مسئول ارسال شده است.

با احترام

دبیرخانه اولین همایش ملی بومی سازی برنامه درسی