حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده الماس
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتربرنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهشگاه امام صادق علیه السلام