کمیته علمی
دکتر حسن ملکی
دبیر کمیته علمی
استاد دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: malaki_cu [at] yahoo.com
دکتر محمود مهرمحمدی
عضو کمیته علمی
استاد / سرپرست دانشگاه فرهنگیان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: mehrm_ma [at] modares.ac.ir
دکتر احمد برجعلی
عضو کمیته علمی
استاد / گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: borjali [at] atu.ac.ir
دکتر سعید بهشتی
عضو کمیته علمی
استاد / مدیر گروه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: beheshti [at] atu.ac.ir
دکترعلیرضا صادقی
عضو کمیته علمی
استادیار / مدیرگروه برنامه ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: sadeghi.edu [at] gmail.com
دکتر رحمت الله مرزوقی
عضو کمیته علمی
دکترای برنامه ریزی درسی دانشگاه شیراز
پست الکترونیکی: rmarzoghi [at] rose.shirazu.ac.ir
دکتر پروین صمدی
عضو کمیته علمی
دانشیار / مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه الزهراء (س)
پست الکترونیکی: psamadi [at] alzahra.ac.ir
دکتر رضوان حکیم زاده
عضو کمیته علمی
دانشیار / گروه روشها و برنامه های آموزشی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: hakimzadeh [at] ut.ac.ir
دکتر مرضیه دهقانی
عضو کمیته علمی
استادیار / برنامه ریزی درسی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: dehghani_m33 [at] ut.ac.ir
کمیته اجرایی
دکتر سید مجتبی محمودزاده
دکتر سید مجتبی محمودزاده
استادیار/ گروه مدیریت جهانگردی دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: sm.mahmoudzadeh [at] gmail.com
کمیته علمی
دکتر عصاره
عضو کمیته علمی
استاد/ دکتری برنامه ریزی درسی
پست الکترونیکی: alireza_assareh [at] yahoo.com
دکتر نوروز زاده
عضو کمیته علمی
استاد/ دکتری برنامه ریزی درسی
پست الکترونیکی: norouzzadehreza [at] yahoo.com
دکتر احمد رضا نصر
عضو کمیته علمی
استاد/ دکتری برنامه ریزی درسی
پست الکترونیکی: arnasr [at] edu.ui.ac.ir