هدف از برگزاری همایش بومی سازی برنامه درسی در وهله اول تبیین و واکاوی ابعاد مفهومی بومی سازی برنامه های درسی و نیل به فهم و شناخت عالمانه و مشترک در خصوص بومی سازی برنامه ها و تحلیل ابعاد گوناگون این مسئله و در وهله دوم ارائه راهکارهای علمی و قابل اجرا در این خصوص می باشد.با این همایش  فرصتی فراهم می گردد که صاحب نظران محترم در سطح ملی به ارایه دیدگاه های خود بپردازند  و با تضارب آرا به تصریح مفاهیم و رویکردها و پیشنهاد راهکارهای مناسب اقدام نمایند.