• چیستی بومی سازی برنامه درسی:
 1. مفهوم شناسی بومی سازی برنامه درسی
 2. مبانی فلسفی بومی سازی برنامه درسی
 3. مبانی اجتماعی بومی سازی برنامه درسی
 4. مبانی تاریخی بومی سازی برنامه درسی
 5. ابعاد و قلمروهای بومی سازی برنامه درسی
 6. مناسبات بومی سازی و اسلامی سازی برنامه درسی
 7. بومی سازی برنامه درسی در اسناد بالادستی
 8. بومی سازی پژوهش و تحقیقات برنامه درسی

 

 

 • چگونگی بومی سازی برنامه درسی:
 1. روش شناسی استفاده از قرآن، احادیث و آثار دانشمندان مسلمان در بومی سازی برنامه درسی
 2. روش شناسی استفاده از میراث فرهنگی و تجارب داخلی در بومی سازی برنامه درسی
 3. فرایند و مراحل بومی سازی برنامه درسی
 4. نسبت بومی سازی برنامه درسی با تمرکز زدایی
 5. الگوها و رویکردهای بومی سازی برنامه درسی
 6. نقش و جایگاه اعضای هیأت علمی در بومی سازی برنامه درسی
 7. ساختار نظام برنامه ریزی درسی بومی
 • بومی سازی برنامه درسی در قلمرو علوم مختلف:
 1. بومی سازی در قلمرو علوم انسانی و اجتماعی
 2. بومی سازی در قلمرو علوم تجربی
 3. بومی سازی در قلمرو هنر و زیبایی شناسی
 4. بومی سازی در قلمرو  مهندسی ، معماری و بخش صنعت
 5. بومی سازی در سایر قلمروهای معرفتی
 • بومی سازی برنامه درسی در تجارب داخلی و جهانی
 1. بومی سازی علوم مختلف در تجارب جهانی
 2. روش های مختلف بومی سازی برنامه درسی
 3. آثار و نتایج بومی سازی  برنامه درسی در پیشرفت کشور
 4. بررسی تطبیقی بومی سازی برنامه درسی در ایران و جهان
 5. ظرفیت های داخلی بومی سازی برنامه درسی
 6. تجارب بومی سازی در کشورهای اسلامی و غیر غربی
 7. نسبت بومی سازی با بین المللی کردن برنامه درسی
 8. تجارب موفق در بومی سازی برنامه درسی در ایران
 • آسیب شناسی بومی سازی برنامه درسی:
 1. آسیب شناسی رویکردها و طرز تلقی های بومی سازی برنامه درسی
 2. چالش های بومی سازی برنامه درسی در ایران
 3. آسیب شناسی نیازسنجی و هدف گذاری بومی سازی برنامه درسی
 4. آسیب شناسی انتخاب و سازماندهی محتوا در بومی سازی برنامه درسی
 5. آسیب شناسی روش ها و فنون آموزش در بومی سازی برنامه درسی
 6. آسیب شناسی متون آموزشی بومی سازی برنامه درسی

تولید علم دینی در حوزه بومی سازی